2 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม เช่น ยาเสพติด บุหรี่ เหล้า เกมส์ การลองผิดลองถูก อันเป็นสิ่งที่บั่นทอนสมอง การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ได้ตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประพฤติตนเป็นคนดี ให้แก่สามเณรและศีลจาริณี ที่เข้าร่วม "โครงการบวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท-ศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ปิดหน้านี้