2 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วม "โครงการบวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท-ศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังอุดรธานี
          
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้สามเณร รำลึกและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของบูรพกษัตริยาธิราช ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงเสียสละ เพื่อปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบไป

ปิดหน้านี้