วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

17 มี.ค.60

เสนาธิการทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล

บก.ทท.
/60/03/17@B2E6m/

1.1 MB.

ภาษาไทย -

17 มี.ค.60

เสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมกรมเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 12/2560

บก.ทท.
/60/03/17@A2E2w/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

16 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ 57

ผบ.ทสส. /60/03/16@A1I9l/

3.9 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 25

ผบ.ทสส. /60/03/15@D1E9z/

2 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามในสัญญาฯจำนวน 3 สัญญา ระหว่างกองทัพไทย กับ 3 บริษัทคู่สัญญา

บก.ทท.
/60/03/15@C2U5w/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารบกสหพันธรัฐรัสเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/03/15@B1O0a/

2.1 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บก.ทท.
/60/03/15@A2I4f/

0.6 MB.

ภาษาไทย English

13 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ 2560

บก.ทท.
/60/03/13@A2U5h/

0.4 MB.

ภาษาไทย English

10 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเมียนมา ในโอกาสมาเข้ารับการอบรม และสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 8

ผบ.ทสส. /60/03/10@B1E7c/

1.8 MB.

ภาษาไทย English

8 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีผู้แทนจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปร

ผบ.ทสส. /60/03/08@B1U9f/

1 MB.

ภาษาไทย English

3 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 54 ประจำปี 2560

บก.ทท.
/60/03/03@A2O6o/

1.6 MB.

ภาษาไทย English

28 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

ผบ.ทสส. /60/02/28@C1E8w/

0 MB.

ภาษาไทย English

28 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานพิธีรับมอบข้าวสาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย

ผบ.ทสส. /60/02/28@A1O2l/

0 MB.

ภาษาไทย English

27 ก.พ.60

เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ รองประธานบริษัท China North Industries Corporation (NORINCO) สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ

บก.ทท.
/60/02/27@A2O2g/

0 MB.

ภาษาไทย English

24 ก.พ.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามในสัญญาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า กรมแผนที่ทหาร ประจำปี งป.60

บก.ทท.
/60/02/24@B2E0i/

0 MB.

ภาษาไทย English

24 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

ผบ.ทสส. /60/02/24@A1I1q/

0 MB.

ภาษาไทย English

23 ก.พ.60

ผบ.ทสส. รับเยี่ยมคำนับ รองประธานเสนาธิการร่วม กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

ผบ.ทสส. /60/02/23@C1E7i/

0 MB.

ภาษาไทย English

23 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและหน่วยที่ปฏิบัติงานในสนาม ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3

ผบ.ทสส. /60/02/23@B1O3l/

0 MB.

ภาษาไทย English

22 ก.พ.60

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

ผบ.ทสส. /60/02/22@A1E7k/

0 MB.

ภาษาไทย English

20 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล

ผบ.ทสส. /60/02/20@A1I1v/

0 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 15 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1285 วินาที