วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

13 มิ.ย.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

บก.ทท.
/60/06/13@B2O6t/

0 MB.

ภาษาไทย -

13 มิ.ย.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผบ.ทสส. /60/06/13@A1U5o/

0 MB.

ภาษาไทย -

12 มิ.ย.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ กำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและปศุสัตว์

ผบ.ทสส. /60/06/12@C1I0e/

0 MB.

ภาษาไทย -

12 มิ.ย.60

เสนาธิการทหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการภาพและการตัดต่อวีดิทัศน์ ประจำปี 2560

บก.ทท.
/60/06/12@A2E3a/

0 MB.

ภาษาไทย -

5 มิ.ย.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Robert B. Brown ผู้บัญชาการทหารบก กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ

ผบ.ทสส. /60/06/05@B1O7d/

0 MB.

ภาษาไทย -

5 มิ.ย.60

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์

ผบ.ทสส. /60/06/05@A3I1b/

0 MB.

ภาษาไทย -

2 มิ.ย.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 5 ปี และการปรับปรุงพิเศษตามเงื่อนไขของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412 EP หมายเลข 93307 ของกรมแผนที่ทหาร

บก.ทท.
/60/06/02@C2O5l/

0 MB.

ภาษาไทย -

30 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Fang Fenghui ประธานกรมเสนาธิการร่วม คณะกรรมาธิการทหารกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผบ.ทสส. /60/05/30@A1O5h/

0 MB.

ภาษาไทย -

26 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3

ผบ.ทสส. /60/05/26@B1A6v/

0 MB.

ภาษาไทย -

25 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

ผบ.ทสส. /60/05/25@A1O3w/

0 MB.

ภาษาไทย -

24 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 21 – 26 พฤษภาคม 2560

บก.ทท.
/60/05/24@C3U2w/

0 MB.

ภาษาไทย -

23 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง (แม่น้ำลี้ และ ลำน้ำแม่ทา) ตามนโยบายของรัฐบาล

บก.ทท.
/60/05/23@C2O5r/

0 MB.

ภาษาไทย -

22 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว

ผบ.ทสส. /60/05/22@A1E8y/

0 MB.

ภาษาไทย -

17 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

บก.ทท.
/60/05/17@C2U4c/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

17 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก กองทัพมาเลเซีย และคณะ

บก.ทท.
/60/05/17@B2A6e/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

17 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 14

ผบ.ทสส. /60/05/17@A1A9j/

0.3 MB.

ภาษาไทย -

16 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บก.ทท.
/60/05/16@C2U4n/

0.5 MB.

ภาษาไทย -

16 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โครงการ MOD - R (Medical Official Resuscitation)

บก.ทท.
/60/05/16@B2O0g/

3.2 MB.

ภาษาไทย -

16 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผบ.ทสส. /60/05/16@A1A9z/

2 MB.

ภาษาไทย -

11 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ

ผบ.ทสส. /60/05/11@A1A0m/

1 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 12 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.2443 วินาที