วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

26 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3

ผบ.ทสส. /60/05/26@B1A6v/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

25 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

ผบ.ทสส. /60/05/25@A1O3w/

1.2 MB.

ภาษาไทย -

24 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 21 – 26 พฤษภาคม 2560

บก.ทท.
/60/05/24@C3U2w/

0.5 MB.

ภาษาไทย -

23 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง (แม่น้ำลี้ และ ลำน้ำแม่ทา) ตามนโยบายของรัฐบาล

บก.ทท.
/60/05/23@C2O5r/

4.9 MB.

ภาษาไทย -

22 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว

ผบ.ทสส. /60/05/22@A1E8y/

1.8 MB.

ภาษาไทย -

17 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

บก.ทท.
/60/05/17@C2U4c/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

17 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก กองทัพมาเลเซีย และคณะ

บก.ทท.
/60/05/17@B2A6e/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

17 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 14

ผบ.ทสส. /60/05/17@A1A9j/

0.3 MB.

ภาษาไทย -

16 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บก.ทท.
/60/05/16@C2U4n/

0.5 MB.

ภาษาไทย -

16 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โครงการ MOD - R (Medical Official Resuscitation)

บก.ทท.
/60/05/16@B2O0g/

3.2 MB.

ภาษาไทย -

16 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผบ.ทสส. /60/05/16@A1A9z/

2 MB.

ภาษาไทย -

11 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ

ผบ.ทสส. /60/05/11@A1A0m/

1 MB.

ภาษาไทย -

9 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560

บก.ทท.
/60/05/09@B2A1v/

3.7 MB.

ภาษาไทย -

9 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 51 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุปของกองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/60/05/09@A2U1g/

1.7 MB.

ภาษาไทย -

8 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร ในฐานะรองเสนาธิการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรงศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/60/05/08@B2U0b/

1.4 MB.

ภาษาไทย -

4 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 31 – 26 พฤษภาคม 2560

บก.ทท.
/60/05/04@B2U3h/

0.5 MB.

ภาษาไทย -

4 พ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร เดินทางเยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เพื่อเยี่ยมชมการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำปี 2560

บก.ทท.
/60/05/04@A2I3x/

0.6 MB.

ภาษาไทย -

3 พ.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2560

บก.ทท.
/60/05/03@D2U9w/

0.6 MB.

ภาษาไทย -

3 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3 - 5พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee – HLC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 34

ผบ.ทสส. /60/05/03@C1I3f/

8.2 MB.

ภาษาไทย -

2 พ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝึกกองทัพเรือประจำ 2560 ...

ผบ.ทสส. /60/05/02@A3O6n/

4.7 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 10 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1044 วินาที