-
javascript
7 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องภัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้แก่สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย หลักทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ปิดหน้านี้