-
javascript
6 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมพิธีสวดมนต์ทำบุญแด่ดวงวิญญาณวีรชน ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย ข้อวัตรปฏิบัติประจำวัน ความไม่ ประมาท ในการดำเนินชีวิตและความกตัญญูรู้คุณบุพการี และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นจิตอาสาและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา

ปิดหน้านี้