-
javascript
1 มีนาคม 2559กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการ
"พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชลประทานวิทยา จำนวน 200 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้