-
javascript
22 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการ
"พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบางปะอินฯ และโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสร้างพระ "หลวงพ่อทันใจ" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่จะถึง พร้อมนำเยาวชน ข้าราชการตลอดจนราษฎรในพื้นที่ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป

ปิดหน้านี้