-
javascript
22 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ทำบุญตักบาตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จรรโลงพระพุทธศาสนาเนืองในวันมาฆะบูชา หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปล่อยนกปล่อยปลา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปิดหน้านี้