-
javascript
21 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการมีจิตสำนึก รู้รัก สามัคคี มีความเสียสละ สำนึกรักแผ่นดินและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นาย มนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน เป็นผู้บรรยาย ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปิดหน้านี้