-
javascript
20 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนตระหนักถึงการทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 มีพระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน และ นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 เป็นประธาน โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบางปะอินฯ จำนวน 200 คน และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปิดหน้านี้