-
13 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนในพื้นที่จำนวน 9 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดหน้านี้