-
javascript
13 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเยาวชนได้นำเสนอความรู้ และสิ่งที่ได้รับ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้อบรมมาตลอด 4 วัน 3 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดหน้านี้