-
javascript
12 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย เพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเชื่อมั่นในการเป็นคนดี มีความเสียสละ กตัญญูรู้คุณ โดยอาศัยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างกล้าหาญ มีความเป็นผู้นำ ด้วยการนำแบบอย่างของความสำเร็จมาเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนเชื่อมั่น ในศักยภาพของตนเอง ให้มีความฝันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ " เขาทำได้ เราก็ต้องทำได้ " ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดหน้านี้