-
javascript
11 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้บรรยายพิเศษได้แก่ นาย จำรัส หนุมาศ อายุ 91 ปี อดีตยุวชนทหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นบุคคลที่น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยไม่เคยคดโกงในอาชีพการงานถึงแม้จะมีโอกาส ที่จะกระทำได้ แต่เพราะคำนึงถึงคุณงามความดี และความซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ยังซาบซึ้งอยู่ในจิตใจตลอดมาว่า "ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว" ซึ่งได้บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดแก่เยาวชนว่า "การมีความสามัคคี การทำดีและเสียสละเพื่อประเทศ จะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองสืบไป" ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดหน้านี้