-
javascript
11 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ
"เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยมี พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วม ซึ่งมีผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในพื้นที่จำนวน 9 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดหน้านี้