-
javascript
10 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ ภัยของเยาวชนไทย และการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พันเอก วิชัย สาคัมภีร์ เป็นวิทยากร ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดหน้านี้