-
javascript
10 กุมภาพันธ์ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับเยาวชน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี"เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเยาวชนในพื้นที่จาก 9 โรงเรียน จำนวน 300 คน เข้ารับการอบรม ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากนั้นได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กองทัพไทย ประวัติศาตชาติไทย โดยมี พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ปิดหน้านี้