-
30 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559 โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผู้อำนวยการโรงเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ปิดหน้านี้