-
30 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทย ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ปิดหน้านี้