-
28 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรมโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ในการทำวัตรเช้าร่วมกัน ณ วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้