-
27 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายหน้าที่พลเมืองดี การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พระมหาปจนภัย อินทะวีโร เป็นผู้บรรยาย ซึ่งการบรรยายดังกล่าว เน้นหน้าที่พลเมืองดี และหลักธรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความกตัญญู รู้คุณเชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การยอมรับตัวเองและกล้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ปิดหน้านี้