-
27 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับเยาวชน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2559 จากนั้นได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ปิดหน้านี้