-
21 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์” รุ่นที่ 1 เกี่ยวกับ พฤติกรรมวัยรุ่น การประพฤติตนที่เหมาะสม การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดการบรรยาย และสอดแทรกคลิปวีดิทัศน์เรื่องราวสนุกสนาน พร้อมแฝงแง่คิดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นระยะ ๆ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ภาวะเรือนกระจก ลักษณะและสถานการณ์ของป่าชายเลน การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศน์ และการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงเรียนบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปิดหน้านี้