-
javascript
21 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษประกอบสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตร์สุโขทัย – อยุธยา - ธนบุรี – รัตนโกสินทร์ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามัคคี ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" หลักสูตร เยาวชนจิตอาสา โดยมี พันเอก อภิชาติ ชูเกียรติตกุล เป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปิดหน้านี้