-
javascript
8 มกราคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครูฝึก และเยาวชนโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ประกอบด้วย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พระที่นั่งอนันตสมาคม วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ พระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษาวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรม อันปราณีต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย ความเป็นมาของชาติไทย ความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมามากมาย และเพื่อให้เยาวชนได้ เกิดความภาคภูมิใจใน แผ่นดินเกิด รู้รักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

ปิดหน้านี้