ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับคณาจารย์
และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่
56 ปรอ.รุ่นที่ 26 และ วปม.รุ่นที่ 7 15 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์ และ
 นักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 56 ปรอ.รุ่นที่ 26 และ วปม.รุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุป ของกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับ
 ภารกิจ การจัด และชมวีดิทัศน์ ประวัติ บทบาท และการพัฒนาในอนาคตของกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ