วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพบกไทย-มาเลเซีย ฝึกการซ้อมกระโดดร่ม จากเฮลิคอปเตอร์ Mi17 V5 ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมยิงอาวุธวิถีโค้ง ค. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมการยิงรถถัง ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย สหรัฐฯ และมาเลเซีย ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. พันเอก ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 และ พันเอก ปราโมทย์ นาคจันทึก รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานร่วมการซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง การฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 (CALFEX CG17 ROCK REHEARSAL) บริเวณหน้าอาคารยุทธไทย กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more