เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย และสหรัฐฯ ร่วมฝึกเสริมสร้างกลุ่มต่อต้าน (กองโจร) ประกอบไปด้วยการ ลาดตระเวรรบซุ่มโจมตี และการผละจากการปะทะเมื่อถูกซุ่มโจมตี การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บออกจากสนามรบ วางแผนการและเข้าทำภารกิจซุ่มโจมตีขบวนการค้ายาเสพติด การลาดตระเวนในป่า การติดต่อสื่อสาร การสเก็ตภาพเป้าหมาย และการลาดตระเวนในเมืองระยะปะชิด เพื่อเฝ้าตรวจขบวนยานยนต์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่ ณ กรมรบพิเศษที่ 5

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ ทำการฝึกประกอบกองกำลังขนาดใหญ่ เพื่อจำลองการต่อสู้ทางอากาศยานระหว่าง กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่พัน 1 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ทำการฝึกวางแผนและปฏิบัติการโจมตี ณ ที่หมาย ในพื้นที่การฝึก กรมรบพิเศษที่ 5

Read more

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี รองเสนาธิการทหาร เยี่ยมชมการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง Non – Combatant Evacuation Operation : NEO/Rescue of Japanese National Oversea : RJNO ณ ฝูงบิน 103

การฝึก NEO/RJNO เป็นส่วนห... Read more

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลตรี Russell A Sanborn ผู้บัญชาการกองบิน 1 กองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ พลเรือตรี Kim Jong Sam ผู้บัญชาการกองเรือที่ 5 กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมในการตรวจเยี่ยมการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 และกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ นำกำลังพล จำนวน 34 คน เรียนทฤษฎีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ RAMZ , การฝึกสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด CAS , การฝึกสนับสนุนทิ้งสิ่งบริภัณฑ์ทางอากาศ CDS และ การฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธี MFF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 17

Read more

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ชุดนิวเคลียร์-ชีวะ-เคมี ของกองทัพอากาศ นำกำลังพลกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพไทยจำนวน 20 นาย สาธิตการตรวจพิสูจน์ ทำลายล้างพิษ และแนะนำหน่วยรวมถึงอุปกรณ์ด้านนิวเคลียร์ ชีวะ-เคมี พร้อมอบรมการใช้เครื่องมือ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

Read more