วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย สหรัฐฯ และมาเลเซีย ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมคอบร้าโกลด์ 17 และ พันตรี โทนี่ หวัง รองผู้บัญชาการกองเรือที่ 182 เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 กองกำลังทางเรือของไทยและสิงคโปร์ โดยกำหนดส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนบ้าน กม.ห้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

19 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกองทัพอินเดีย ร่วมกันเตรียมการในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่พัน 1 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ทำการฝึกวางแผนและปฏิบัติการโจมตี ณ ที่หมาย ในพื้นที่การฝึก กรมรบพิเศษที่ 5

Read more

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี รองเสนาธิการทหาร เยี่ยมชมการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง Non – Combatant Evacuation Operation : NEO/Rescue of Japanese National Oversea : RJNO ณ ฝูงบิน 103

การฝึก NEO/RJNO เป็นส่วนห... Read more

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพไทยจัดฝึกอบรมการดำรงชีพในป่า โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการฝึกจากนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการสังเกตุพืชและสัตว์ว่าชนิดใดรับประทานได้หรือไม่ การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การทำกับดักสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ 16 บ้านจันทรเขลม จังหวัดจันทรบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพเกาหลีใต้ ร่วมกันทาสี เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งพัดลมา ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site6 คอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Read more

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีปิดการอบรมการสัมมนาทางการแพทย์ระดับสูงและมอบใบประกาศ ซึ่งในปีนี้มีการจัดการสัมมนาแพทย์ระดับสูง (MEDSLS) เป็นครั้งแรกในการฝึกโคบร้าโกลด์ 17 โดยมีหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันนั้นยังจัดให้มีการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทางการแพทย์ และปฏิบัติการจิตวิทยา ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

Read more

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้ากรมยุทธการทหาร ตรวจเยี่ยมการซ้อมการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง NEO/RJNO ณ ฝูงบิน 103

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึ... Read more

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลตรี Russell A Sanborn ผู้บัญชาการกองบิน 1 กองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ พลเรือตรี Kim Jong Sam ผู้บัญชาการกองเรือที่ 5 กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมในการตรวจเยี่ยมการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more