เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้แทนมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย รองประธานเสนาธิการร่วม กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก เสนาธิการทหารมาเลเซีย อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เจ้ากรมยุทธการทหารสิงคโปร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์อินโดนีเซีย ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกที่ 5เกาหลีใต้ และผู้แทนเหล่าทัพ เข้าร่วมด้วย

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0

การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 เป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ระหว่างกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพจากมิตรประเทศที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มาเป็นปีที่ 36 สำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงในปีนี้ มีชาติเข้าร่วมการฝึก จำนวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐ และมาเลเซีย มีกำลังพลทั้งสิ้น 2,005 นาย ดำเนินการฝึกในลักษณะกองพันเฉพาะกิจร่วม/ผสมสนับสนุนด้วยกำลังทางอากาศ เป็นปฏิบัติการร่วมกันซึ่งนับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้กำลังรบในการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่างๆร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ
การฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง ถือเป็นภารกิจสุดท้ายของการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในด้านการส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้ ความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนหลักนิยมทางทหาร และวัฒนธรรมอันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป