เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 และกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ ทำการฝึกควบคุมสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (CAS) ,การฝึกทิ้งสิ่งบริภัณฑ์ทางอากาศ (CDS) ,การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงการฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธี ในการฝึกคอบร้าโกล์ 17

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0