เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้แทนมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย รองประธานเสนาธิการร่วม กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก เสนาธิการทหารมาเลเซีย อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เจ้ากรมยุทธการทหารสิงคโปร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์อินโดนีเซีย ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกที่ 5เกาหลีใต้ และผู้แทนเหล่าทัพ เข้าร่วมด้วย

การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 เป็น... Read more

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพบกไทย-มาเลเซีย ฝึกการซ้อมกระโดดร่ม จากเฮลิคอปเตอร์ Mi17 V5 ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมยิงอาวุธวิถีโค้ง ค. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมการยิงรถถัง ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 และกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ จัดการฝึกควบคุมสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (CAS) การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (RAMZ) และการฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธี (MFF) ให้แก่กำลังพลกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐฯ ในการฝึกคอบร้าโกล์ 17

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ จัดการฝึกเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด โดยประกอบไปด้วย การรวบรวมหลักฐานหลังการระเบิด การจัดทำฐานข้อมูลระเบิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ณ ท่าเรือทุ่งโปรง จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย และสหรัฐฯ ร่วมฝึกเสริมสร้างกลุ่มต่อต้าน (กองโจร) ประกอบไปด้วยการ ลาดตระเวรรบซุ่มโจมตี และการผละจากการปะทะเมื่อถูกซุ่มโจมตี การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บออกจากสนามรบ วางแผนการและเข้าทำภารกิจซุ่มโจมตีขบวนการค้ายาเสพติด การลาดตระเวนในป่า การติดต่อสื่อสาร การสเก็ตภาพเป้าหมาย และการลาดตระเวนในเมืองระยะปะชิด เพื่อเฝ้าตรวจขบวนยานยนต์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่ ณ กรมรบพิเศษที่ 5

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ ทำการฝึกประกอบกองกำลังขนาดใหญ่ เพื่อจำลองการต่อสู้ทางอากาศยานระหว่าง กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more